Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Kody jednostek organizacyjnych

Kody finansowe jednostek organizacyjnych

 

Kod finansowy

Nazwa jednostki

0100

Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

0101

Dziekanat Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t

0102

Katedra ?ywienia Zwierz?t i Paszoznawstwa

0103

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierz?t

0104

Katedra Drobiarstwa

0105

Katedra Genetyki Zwierz?t

0106

Katedra Hodowli Byd?a i Oceny Mleka

0107

Katedra Hodowli Koni i Je?dziectwa

0108

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

0109

Katedra Hodowli Zwierz?t Futerkowych i ?owiectwa

0110

Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Do?wiadczalnictwa

0111

Katedra Towaroznawstwa Surowców Zwierz?cych

0112

Katedra Hodowli Owiec i Kóz

0113

Katedra Pszczelnictwa

0114

Katedra Higieny Zwierz?t i ?rodowiska

0100

Biblioteka Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t

0200

Wydzia? Biologii

0201

Dziekanat Wydzia?u Biologii

0202

Katedra Anatomii Porównawczej

0203

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

0204

Katedra Ekologii i Ochrony ?rodowiska

0205

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Ro?lin

0206

Katedra Fizjologii Zwierz?t

0207

Katedra Genetyki

0208

Katedra Zoologii

0209

Katedra Biochemii

0210

Zak?ad Mikrobiologii

0211

Katedra Mikologii

0212

Zak?ad Piel?gniarstwa

0200

Biblioteka Wydzia?u Biologii

0300

Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

0301

Dziekanat Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

0302

Instytut Geodezji

0303

Katedra Gospodarki Nieruchomo?ciami i Rozwoju Regionalnego

0304

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

0305

Sk?adnica Sprz?tu Geodezyjnego

0306

Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

0307

Katedra Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

0308

Katedra Geodezji Rolnej i Katastru

0309

Katedra Geodezji Szczegó?owej

0399

Zaoczne studia zawodowe w Toruniu

0300

Biblioteka Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

0400

Wydzia? Humanistyczny

0401

Dziekanat Wydzia?u Humanistycznego

0402

Instytut Filologii Polskiej

0403

Instytut Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych

0404

Instytut Neofilologii

0409

Instytut Filozofii

0411

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo?ecznej

0500

Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej

0501

Dziekanat Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej

0520

Katedra Morfologii Funkcjonalnej

0521

Zespó? Anatomii Zwierz?t

0522

 Zespó? Histologii i Embriologii

0523

 Zespó? Fizjologii Klinicznej

0530

Katedra Patologii i Farmakologii

0531

 Zespó? Patofizjologii

0532

 Zespó? Anatomii Patologicznej

0533

 Zespó? Toksykologii Weterynaryjnej i ?rodowiskowej

0534

 Zespó? Farmakologii

0540

Katedra Chorób Zaka?nych i Inwazyjnych

0541

 Zespó? Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

0542

 Zespó? Epizootiologii

0543

 Zespó? Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

0544

 Zespó? Chorób Ptaków

0550

Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

0551

 Zespó? Higieny Produktów Zwierz?cych

0552

 Zespó? Profilaktyki Weterynaryjnej i Higieny Pasz

0553

 Zespó? Weterynarii S?dowej i Administracji Weterynaryjnej

0560

Katedra Nauk Klinicznych

0561

 Zespó? Chirurgii i Rentgenologii

0562

 Zespó? Rozrodu Zwierz?t

0563

 Zespó? Chorób Wewn?trznych

0564

 Zespó? Diagnostyki Klinicznej

0565

 Poliklinika

0500

Biblioteka Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej

0600

Wydzia? Nauk Technicznych

0600

Biblioteka Wydzia?u Nauk Technicznych

0601

Dziekanat Wydzia?u Nauk Technicznych

0603

Katedra Materia?ów Funkcjonalnych i Nanotechnologii

0604

Katedra In?ynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych

0605

Katedra Elektrotechniki i Energetyki

0606

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

0607

Katedra Technologii Materia?ów i Maszyn

0608

Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

0609

Katedra In?ynierii Procesów Rolniczych

0611

Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji

0612

Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

0613

Zak?ad In?ynierii Procesów Budowlanych

0614

Katedra Geotechniki i Mechaniki Budowli

0616

Katedra In?ynierii ?rodowiska

0617

Centrum Jako?ci i Innowacji

0618

Zak?ad Edukacji Technicznej i Informatycznej

0619

Katedra Mechatroniki

0699

Zaoczne studia zawodowe w Rusocinie

0700

Wydzia? Nauki o ?ywno?ci

0701

Dziekanat Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci

0702

Katedra Biotechnologii ?ywno?ci

0703

Katedra Mleczarstwa i Zarz?dzania Jako?ci?

0704

Katedra Towaroznawstwa i Bada? ?ywno?ci

0705

Katedra ?ywienia Cz?owieka

0706

Katedra Fizyki i Biofizyki

0709

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Ro?linnych

0710

Katedra Technologii i Chemii Mi?sa

0712

Katedra Biochemii ?ywno?ci

0713

Katedra Mikrobiologii Przemys?owej i ?ywno?ci

0714

Katedra Towaroznawstwa Przemys?owego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energi?

0715

Katedra In?ynierii i Aparatury Procesowej

0800

Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

0801

Dziekanat Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

0802

Katedra Biologii i Hodowli Ryb

0803

Katedra Ekologii Stosowanej

0804

Katedra Ichtiologii

0805

Katedra In?ynierii Ochrony ?rodowiska

0807

Katedra Mikrobiologii ?rodowiskowej

0808

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego

0809

Katedra Biotechnologii w Ochronie ?rodowiska

0800

Biblioteka Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa

0900

Wydzia? Nauk Spo?ecznych i Sztuki

0901

Dziekanat Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki

0902

Katedra Dydaktyki i Doradztwa Zawodowego

0903

Katedra Socjologii Edukacji i Polityki O?wiatowej

0904

Katedra Muzyki

0905

Katedra Sztuk Pi?knych

0906

Katedra Pedagogiki Ogólnej

0907

Katedra Pedagogiki Opieku?czej

0908

Katedra Pedagogiki Spo?ecznej

0909

Katedra Socjologii

0910

Zak?ad Wczesnej Edukacji

0912

Zak?ad Pedagogiki Specjalnej i Psychologii

0914

Instytut Nauk Politycznych

0900

Biblioteka Wydzia?u Nauk Spo?ecznych i Sztuki

1000

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

1001

Dziekanat Wydzia?u Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa

1002

Katedra Chemii

1003

Katedra Chemii Rolnej i Ochrony ?rodowiska

1004

Katedra Chemii ?rodowiska

1005

Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Ro?lin

1006

Katedra Agrobiznesu i Ekonomii ?rodowiska

1007

Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

1008

Katedra Hodowli Ro?lin i Nasiennictwa

1009

Katedra ??karstwa

1010

Katedra Melioracji i Kszta?towania ?rodowiska

1011

Katedra Meteorologii i Klimatologii

1012

Katedra Mikrobiologii

1013

Katedra Fitopatologii i Entomologii

1014

Katedra Ogrodnictwa

1015

Katedra Produkcji Ro?linnej

1016

Katedra Systemów Rolniczych

1017

Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

1018

Zak?ad Dydaktyczno-Do?wiadczalny

1019

Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii ?rodowiska

1100

Wydzia? Teologii

1101

Dziekanat Wydzia?u Teologii

1102

Zak?ad Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej

1102

Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu

1102

Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii

1102

Katedra Katolickiej Nauki Spo?ecznej i Prawa Kanonicznego

1102

Katedra Teologii Biblijnej

1102

Zak?ad Filozofii i Kultury Chrze?cija?skiej

1102

Zak?ad Historii Ko?cio?a

1102

Zak?ad Teologii Moralnej

1100

Biblioteka Wydzia?u Teologii

1200

Wydzia? Nauk Ekonomicznych

1201

Dziekanat Wydzia?u Nauk Ekonomicznych

1202

Katedra Makroekonomii i Doktryn Ekonomicznych

1203

Katedra Ekonomiki Przedsi?biorstw

1204

Katedra Mikroekonomii

1205

Katedra Finansów i Bankowo?ci

1206

Katedra Analizy Rynku i Marketingu

1207

Katedra Organizacji i Zarz?dzania

1208

Katedra Metod Ilo?ciowych

1209

Katedra Ekonomiki Nieruchomo?ci

1210

Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

1211

Zak?ad Rachunkowo?ci

1212

Katedra Ubezpiecze?

1213

Zak?ad Ekonomiki Inwestycji

1215

Zak?ad Gospodarowania w Sektorze Publicznym

1200

Biblioteka Wydzia?u Nauk Ekonomicznych

1300

Wydzia? Matematyki i Informatyki

1301

Dziekanat Wydzia?u Matematyki i Informatyki

1302

Katedra Matematyki Stosowanej

1303

Katedra Informatyki i Bada? Operacyjnych

1304

Katedra Logiki i Podstaw Informatyki

1305

Zak?ad Analizy i Równa? Ró?niczkowych

1306

Katedra Fizyki i Metod Komputerowych

1307

Katedra Algebry i Geometrii

1308

Centrum Informatyczno-Sieciowe

1309

Katedra Metod Matematycznych Informatyki

1310

Katedra Fizyki Relatywistycznej

1311

Katedra Systemów Informatycznych

1300

Biblioteka Wydzia?u Matematyki i Informatyki

1400

Wydzia? Prawa i Administracji

1401

Dziekanat Wydzia?u Prawa i Administracji

1402

Zak?ad Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

1402

Katedra Praw Cz?owieka i Prawa Europejskiego

1402

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Historii Doktryn Politycznych i Prawnych

1402

Zak?ad Ekonomii, Finansów i Prawa Finansowego

1402

Zak?ad Kryminalistyki i Medycyny S?dowej

1402

Zak?ad Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przest?pczo?ci Zorganizowanej

1402

Zak?ad Post?powania Administracyjnego i S?dowoadministracyjnego

1402

Zak?ad Prawa Mi?dzynarodowego Publicznego

1402

Katedra Historii Pa?stwa i Prawa

1402

Zak?ad Prawa Gospodarczego

1402

Zak?ad Prawa i Post?powania Cywilnego

1402

Katedra Prawa Karnego Materialnego

1402

Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Pa?stwa

1402

Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego

1402

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego

1402

Zak?ad Procesu Karnego

1402

Zak?ad Prawa Pracy i Ubezpiecze?

1400

Biblioteka Wydzia?u Prawa i Administracji

 

Jednostki Mi?dzywydzia?owe

2101

Studium J?zyków Obcych

2102

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Jednostki Ogólnouczelniane

2103

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w Ba?dach

2104

Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzib? w ???anach

2105

Mi?dzynarodowe Centrum Kszta?cenia Ustawicznego w Ostródzie

2201

Biblioteka G?ówna

2202

Wydawnictwo Uniwersytetu

2203

Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego

2204

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

2205

Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich

2206

Akademickie Centrum Mediów

2206

 Radio UWM-FM

2206

 

2207

Centrum Studiów Ba?tyckich w E?ku

2208

Mi?dzynarodowe Centrum Edukacji w Braniewie

2209

Katedra UNESCO

2210

Akademicki O?rodek Przysposobienia Obronnego

2211

O?rodek Eksploatacji i Zarz?dzania Miejsk? Sieci? Komputerow? "OLMAN"

2212

Pa?ac w ???anach

2213

O?rodek Kultury i J?zyka Polskiego dla Cudzoziemców

2215

OLMAN - Uczelniana Sie? Komputerowa

2214

Regionalne Centrum Informatyczne

9000

Administracja

9001

Kanclerz

9001

Sekretariat

9001

Kancelaria

9002

Biuro Rektora

9002

Zespó? Sekretarza Uczelni

9002

 Zespó? Radców Prawnych

9002

 Zespó? Kontroli Wewn?trznej

9002

 Stanowisko ds. Obronnych

9002

 Audyt Wewn?trzny

9003

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

9003

 Sekcja Kadr Nauczycieli Akademickich

9003

 Sekcja Kadr Pracowników Nie B?d?cych Nauczycielami Akademickimi

9003

 Sekcja Socjalna

851-35-06

O?rodek wypoczynkowy w Ba?dach

851-35-01

O?rodek wypoczynkowy w Tomaszowie

9004

Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

9005

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

9005

 Sekcja ds. Studiów i Studentów

9005-1202

 Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów     i Absolwentów - Biuro Karier

9005-1207

Zespó? d/s legitymacji elektronicznych

9005-1352

 Ko?o Naukowe AIESEC

9005-1701

 Samorz?d Studencki

9005-1702

 O?rodek Kultury Studenckiej

9005-1703

 Zespó? Pie?ni i Ta?ca „Kortowo”

9005-1704

 Chór Akademicki

9005-1705

 Klub P?etwonurków „Skorpena”

9005-1706

 Teatr Studencki „Cezar”

9005-1707

 Pozosta?a dzia?alno?? studencka

9005-1708

 Juwenalia

9005

 Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych

9005

 Stanowisko ds. Szkolenia Studentów w Zakresie BHP

9006

Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

9006

 Zespó? ds. Programów Mi?dzynarodowych

9006

 Zespó? ds. Obs?ugi Zagranicznej

9007

Biuro Informacji i Promocji Uczelni

9007

 Zespó? ds. Informacji i Promocji

9007-1203

 Zespó? Prasowo-Wydawniczy

9008

Kwestura

9008

 Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo- Ksi?gowych

9008

 Sekcja Ksi?gowo?ci

9008

 Sekcja Ewidencji Maj?tku

9008

 Sekcja Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej

9008

 Dzia? P?ac

9008

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Po?yczkowa

9009

Dzia? Planowania i Organizacji

9009

 Zespó? Analiz Ekonomicznych

9009

 Zespó? ds. Zamówie? Publicznych

9009

 Stanowisko ds. Inwestycji

9010

Centrum Informatyczne

9013

 Dzia? Komputeryzacji Administracji

9012

 Dzia? Sieci Teleinformatycznych

9014

Biuro Wspó?pracy Regionalnej i Programów Europejskich

9020

Centrum Obs?ugi Technicznej

9025

 Sekcja Nadzoru i Dokumentacji Technicznej

9021

Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciep?owniczych

9026

 Stanowisko ds. Energetycznych

9022

 Sekcja Remontowa

9023

 Sekcja Eksploatacji

9024

 Grupa Dekarzy

9031

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia

9032

Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni

9033

Dzia? Zaopatrzenia i Transportu

9038

 Transport

9034

Zespó? Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami

9035

Zespó? ds. Ppo?.

9036

Zespó? Administratorów Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych

9037

Zespó? Obs?ugi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

9040

Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami

9040

 Zespó? Gospodarki Budynkami

9040

 Zespó? Gospodarki Gruntami

9041

 Zespó? Gospodarki Lokalowej – pozosta?e mieszkania

9042

 Dzier?awa gruntów

9043

 ADMR

9044

 DS. 120

9045

 lokale u?ytkowe

9050

Zak?ad Poligraficzny

9060

Sekcja Inwentaryzacji

9070

Dzia? BHP

9080

Archiwum

 

 

informacj? wytworzono:

Kwestura

za tre?? odpowiada:

 mgr Joanna Wasiak .

data wytworzenia:

16-11-2006 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 757 razy (w tym z UWM 92 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-17
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa